پلان کیوسک

پلان انواع کیوسک

پلان 2.40*2 متر با یک پنجره باز شو و دو شیشه ثابت در طرفین - کد: 269
پلان کیوسک 1.5*1.5 متر با یک پنجره بازشو - کد: 255
پلان 1.2*1.2 متر با یک پنجره بازشو و دوطرف شیشه ثابت- کد: 257
پلان کیوسک 2*2 متر با دو پنجره بازشو در طرفین- کد: 261
پلان کیوسک - دو طرف پنجره بازشو کشویی - کد: 250
پلان کیوسک 1.5*1.5 متر با پنجره بازشو در هر سه طرف - کد: 251
پلان کیوسک 1.5*1.5 متر با سه طرف پنجره باز شو - کد: 254
پلان کیوسک 1.5*1.5 متر با دو طرف شیشه ثابت ویک طرف پنجره بازشو - کد: 253
پلان کیوسک 2*2 متر با سه پنجره باز شو 120*120سانتیمتر- کد: 264
پلان کیوسک 1.2*1.2 متر با سه طرف پنجره بازشو - کد: 256
پلان کیوسک 3*3 متر با دوپنجره - کد: 271
پلان کیوسک 2*2 متر با سه پنجره باز شو - کد: 263
پلان کیوسک 3*2 متر با دوپنجره - کد: 270
پلان 1.5*1.5 متر با دو طرف شیشه ثابت ویک طرف پنجره بازشو - کد: 252
پلان کیوسک 2.40*2 متر با دو پنجره باز شو در طرفین- کد: 266
پلان 2.40*2 متر با یک پنجره باز شو و دو شیشه ثابت در طرفین- کد: 267
پلان 2*2 متر دو شیشه ثابت و یک پنجره باز شو 120*120سانتیمتر- کد: 264
پلان کیوسک 1.2*1.2 متر با دو پنجره بازشو در طرفین- کد: 260
پلان کیوسک 2.40*2 متر با سه پنجره باز شو - کد: 268
پلان 2*2 متر با یک پنجره بازشو و دوشیشه ثابت در طرفین- کد: 262
پلان کیوسک 2*2 متر با یک پنجره باز شو و دو شیشه ثابت در طرفین- کد: 265
پلان کیوسک 1.2*1.2 متر با یک پنجره بازشو - کد: 258