ارتباط با ما

تلفکس: 56450550-021

 تلفن: 56868758-021 

 

طراحی سایت
شنبه 4 فروردين 1397.
-
السبت 8 رجب 1439.
-
Mar 24 2018.
-

مقاله - چرا عرض 2.40 متر ؟

چرا عرض 2.40 متر
استفاده از عرض 2.40 متر  به اين دليل مي باشدكه اگر حداكثر عرض كانكس بيش از 2.60 باشد
ترافيكي محسوب مي شودهمچنين كانكس با عرض 2.40 متر با داشتن بارنگير در بالا درب
وپنجره و بيرون زدگي سقف بيش از 2.60 نبايد باشد چون از منظر مقررات حمل ونقل حداكثر عرض يك محموله
مورد احتساب مي باشد
همچنين عرض استاندارد كانتينر ها نيز 2.40 مي باشد

كانكس ترافيكي
كانكس با عرض 3 الي 3.50 ترافيكي محسوب مي شود
براي حمل چنين كانكسي علاوه بر داشتن بارنامه ، كلمه محموله ترافيكي است نيز روي بارنامه مهر مي شود
و مجوز ترافيكي نيز صادر ميگردد

چرا عرض 2.40 متر
استفاده از عرض 2.40 متر  به اين دليل مي باشدكه اگر حداكثر عرض كانكس بيش از 2.60 باشد
ترافيكي محسوب مي شودهمچنين كانكس با عرض 2.40 متر با داشتن بارنگير در بالا درب
وپنجره و بيرون زدگي سقف بيش از 2.60 نبايد باشد چون از منظر مقررات حمل ونقل حداكثر عرض يك محموله
مورد احتساب مي باشد
همچنين عرض استاندارد كانتينر ها نيز 2.40 مي باشد

كانكس ترافيكي
كانكس با عرض 3 الي 3.50 ترافيكي محسوب مي شود
براي حمل چنين كانكسي علاوه بر داشتن بارنامه ، كلمه محموله ترافيكي است نيز روي بارنامه مهر مي شود
و مجوز ترافيكي نيز صادر ميگردد

محموله ترافيكي براي تردد  داراي شرايط خاص خود مي باشد بعنوان مثال فقط محموله در روز بايد  جابجا شود
هزينه حمل آن بين 40تا 60% بيشتر ميباشد
 
خصوصيات مفيد كانكس ترافيكي اين مي باشد كه فضاي بيشتري به كاربران كانكس مي دهد لذا براي
خريداران كانكسي كه جابجايي كم و يا مسير طولاني ندارد عرض ترافيكي بسيار مفيد بوده

كانكس با عرض بيش از 3.50 متر ( 4 و 4.50 متر)بصورت حمل با اسكورت مي باشد كه هزينه  حمل آن نيز بالاتر است
همچنين  براي كانكسهاي با عرض 5 و 6 الي بيشتر اين نوع كانكسها را ما بگونه اي مي سازيم  كه
بصورت چند قسمتي ( چند قلو) مي باشند كه هر قسمت بصورت يك محموله واحد حمل ميگردد و سپس در محل نصب مي شود
 
شنبه
فروردين
1397
04
 

translate/ترجمه